Follow by Email

วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ระเบียบการรับสมัครนักศึกษา กศน.ขั้นพ้นฐาน

ระเบียบการ/วิธีการเรียนหลักสูตร กศน. ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคลองหลวง


 หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตร
เทียบเท่าหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีศักดิ์และสิทธิ์เทียบเท่ากับในระบบโรงเรียนทุกประการ                          หลักสูตรเป็นไปตามหลักการและปรัชญาการศึกษานอกโรงเรียน  เน้นจิตวิทยาการศึกษาผู้ใหญ่ โดย                              ใช้หลักการ “คิดเป็น”  เน้นกลุ่มเป้าหมายผู้ใหญ่ที่อยู่นอกระบบโรงเรียน จึงกำหนดช่วงอายุให้พ้นเกณฑ์                       การศึกษาภาคบังคับจึงสมัครเรียนได้
โครงสร้างหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ที่

สาระการเรียนรู้

จำนวนหน่วยกิต
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
วิชาบังคับ
วิชาเลือก
วิชาบังคับ
วิชาเลือก
วิชาบังคับ
วิชาเลือก
1
ทักษะการเรียนรู้
5

5

5

2
ความรู้พื้นฐาน
12

16

20

3
การประกอบอาชีพ
8

8

8

4
ทักษะการดำเนินชีวิต
5

5

5

5
การพัฒนาสังคม
6

6

6

รวม
36
12
40
16
44
32
48 หน่วยกิต
56 หน่วยกิต
76 หน่วยกิต
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
100  ชั่วโมง
100 ชั่วโมง
100 ชั่วโมง

ระยะเวลาเรียนตลอดหลักสูตร
นับผลการเรียนเป็นหน่วยกิต นักศึกษาจะจบหลักสูตรได้ต่อเมื่อได้ลงทะเบียนเรียน                                                          ครบตามจำนวนหน่วยกิตที่กำหนดในแต่ละระดับการศึกษา อย่างน้อย  2  ปี หรือ 4 ภาคเรียน
วิธีการเรียนตามหลักสูตร  สถานศึกษาเปิดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียน 2 วิธีเรียน คือ
1.       วิธีเรียนพบกลุ่ม เป็นการจัดการเรียนที่กำหนดให้ผู้เรียนมาพบกันโดยมีครูเป็นผู้ดำเนิน                                                 การให้เกิดกระบวนการกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหาข้อสรุปร่วมกัน ทุกสัปดาห์โดยนักศึกษาต้องมี                                             เวลาพบกลุ่มอย่างน้อย สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง
2.       วิธีเรียนตนเอง  เป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนกำหนดแผน                                                  การเรียนรู้ของตนเองให้สอดคล้องกับรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน โดยระบุว่ากระบวนการเรียนรู้แต่ละ                                            ครั้งเกิดขึ้นได้อย่างไร เรียนรู้ด้วยวิธีการใด มีขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นจนจบได้อย่างไร มีครูเป็นที่ปรึกษา                                                 ให้คำแนะนำในการศึกษาหาความรู้จากสื่อต่าง ๆ
การเทียบโอนผลการเรียน  สามารถเทียบโอนผลการเรียนจากในระบบโรงเรียนได้ดังนี้
ระดับประถมศึกษา                                       เทียบโอนได้ไม่เกิน                                36           หน่วยกิต
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น                            เทียบโอนได้ไม่เกิน                                42           หน่วยกิต
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย                      เทียบโอนได้ไม่เกิน                                57           หน่วยกิต

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น